Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z Oławskiego hufca w niedzielę odebrali Betlejemskie Światło Pokoju z rąk Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej hm. Doroty Kołakowskiej. Światło z harcerzami 18 Drużyny Harcerskiej ” Pheonix” bezpiecznie dotarło do komendy hufca ZHP w Oławie. Gdzie pod opieką członków Kręgu Instruktorskiego „Wataha” będzie oczekiwać do 22 grudnia 2017 .  Serdecznie zapraszamy wszystkie zuchy, harcerzy, instruktorów, rodziców, mieszkańców naszego miasta na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju które odbędzie się 22 grudnia w Parafii Miłosierdzia Bożego w Oławie o godzinie 18.00. Prosimy o zabranie własnych lampionów. 

Rozkaz L 11/2017

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska                                                                                                                          Oława, dnia 3.11.2017 r.
im. hm. Stefana Mirowskiego
Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 11/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z §49 pkt 5 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 50/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017. Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca Oława na dzień 27 listopada 2017 o godzinie 18.00 w lokalu Komendy Hufca ZHP Oława.

1.1.2. Na podstawie pkt. 10 Uchwały nr 51/XXXVII Rady Naczelnej ZHP – Ordynacja Wyborcza ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – ogłaszam listę uczestników Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Oława z czynnym prawem wyborczym:
1. phm. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
2. pwd. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
3. phm. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
4. phm. Smertyha – Kurek Daria – członek komendy hufca
5. phm. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
6. phm. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
7. phm. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
8. pwd. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
9. hm. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
10. pwd. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
11. hm. Luch Halina – skarbnik hufca
12. hm. Paluch Leszek – komendant Hufca
13. hm. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych strona 1/2
14. pwd. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
15. hm. Puszka Marian – przewodniczący KRH
16. pwd. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
17. phm. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
18. sam. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Argonauci”
19. sam. Biela Laura – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
20. sam. Hariasz Weronika – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
21. pwd. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
22. pwd. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
23. pwd. Paluch Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
24. H.O. Nowak Bartłomiej – przewodniczący kręgu instruktorskiego „Wataha”
25. hm. Piotrowska Justyna – członek komisji stopni instruktorskich hufca
26. H.O. Kirkiewicz Wojciech – Szef zespołu promocji i informacji hufca
27. pwd. Strzelczyk Michał – drużynowy Próbnej Gromady Zuchowej
28. druhna Dokiciuk Kamila – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej
29. sam. Patrycja Lipińska – drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca ZHP Oława tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Oława
hm. Leszek Paluch

Niepoległa

Witajcie w tym roku w wyjątkowy sposób będziemy obchodzić Święto Niepodległości, w ramach różnych zbiórek i projektów będziemy odsłaniać naszą historię. Wszytkie realizowane projekty są  „Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
.

Cztery pory roku

6 Drużyna Harcerska „Tęczowy Szlak” – października wyjeżdża na 5 dni w Tatry by wziąć udział w projekcie Cztery pory roku. Są ekologiczne zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne – projekt dofinansowany ze środków PFRON oraz Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt zakłada organizację zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 5 i 10 dniowych warsztatów o charakterze ekologicznym przeprowadzanych dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych w pięciu miejscach w Polsce na terenie baz i ośrodków harcerskich. W projekcie zdobywanie wiedzy
i umiejętności społecznych współgrać będzie z poznawaniem otoczenia pozaspołecznego zmierzające do zapoznania z różnymi elementami przyrody.

Rozkaz 7 zbiórka wyborcza

Związek Harcerstwa Polskiego Oława, dnia 18.08.2017 r.
Komendant Hufca Oława

ROZKAZ L 7/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z pkt. 3 Uchwały nr 11/XX/2017 Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z dnia 6 lipca 2017 r. podaję do wiadomości listę uczestników Zbiórki Wyborczej która odbędzie się w Bierutowie w dniu 9 września 2017 o godzinie 11.00. Zbiórka odbędzie się w celu Wyboru delegatów na XI Zjazd ZHP z głosem decydującym (czynnym prawem wyborczym):
1. phm. Kłeczek Justyna – namiestniczka harcerska
2. pwd. Zelmanowicz Andrzej – drużynowy 27 DH „Impuls”
3. phm. Drabczak Beata – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
4. phm. Daria Kurek – członek komendy hufca
5. pwd. Sęk Magdalena – drużynowa 7 DH „Koniczynka”
6. phm. Filuba Magdalena – drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki”
7. phm. Gachowska Magdalena – drużynowa 1 G „Sprytne Plastusie”
8. pwd. Luch Kamila – przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Ignis”
9. phm. Herba Bożena – instruktor ds. finansowych
10. pwd. Biela Sandra – drużynowa 18 DH” Phoenix”
11. hm. Kirkiewicz Anna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
12. pwd. Kłeczek Jakub – członek komisji rewizyjnej hufca
13. hm. Luch Halina – skarbnik hufca
14. pwd. Zadeberna Daria drużynowa 7 GZ „Wszędobylskie Gumisie” w Marcinkowicach.
15. hm. Paluch Leszek – komendant Hufca
16. hm. Październik Jerzy – z-ca komendanta d/s organizacyjnych
17. pwd. Piotrowski Robert – drużynowy 2 WDH ”Wiercipięty”
18. hm. Puszka Marian – przewodniczący KRH
19. pwd. Banaś Jagoda – drużynowa 9 DH „Szarotka”
20. phm. Ryzner- Zajadlak Estera – namiestniczka zuchowa
21. sam. Leszczyńska Oliwia – drużynowa 8 DH „Agronauci”
22. pwd. Haręża Agnieszka – drużynowa 13 GZ ”Rozbrykane Tygryski”
23. sam. Hariasz Weronika – drużynowa 5 GZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
24. pwd. Wójciak Izabela – drużynowa 4 DH im. Janusza Korczaka
25. pwd. Karpińska Klaudia – drużynowa 8 GZ „Smerfy”
26. pwd. Krupska Anita – drużynowa 6 GZ „Wesołe Nutki”
27. pwd. Jędrzejczak Magda – drużynowa 6 DH „Tęczowy Szlak”
28. H.O. Bartłomiej Nowak – przewodniczący kręgu instruktorskiego
29. hm. Justyna Piotrowska – członek komisji stopni instruktorskich hufca
30. H.O. Wojciech Kirkiewicz – Szef zespołu promocji i informacji hufca
Zgodnie z Uchwałą nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 4 marca 2017 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do komendanta hufca tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub ustanowiony przez niego pełnomocnik na zjazd.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP Oława
hm. Leszek Paluch